โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : มุมมองที่มีต่อ “หลักการในการปฏิรูป CIA ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย”
ชื่ออาจารย์ : ดร. เอกราช รักเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2565,21:13  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ Kimchi’s Korean culture (กิมจิคือวัฒนธรรมเกาหลี)
ชื่ออาจารย์ : ดร. เอกราช รักเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,10:56  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการคิด
ชื่ออาจารย์ : ดร. เอกราช รักเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2565,14:35  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : ดร. เอกราช รักเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,18:38  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทสรุปกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง หน้ากากอนามัย (A Surgical Mask) โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenon – Based Learning) ของครูยุคดิจิทัล
ชื่ออาจารย์ : ดร. เอกราช รักเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2564,19:35  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ไม่มี
ชื่ออาจารย์ : นางสุจิน น้อยจีน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,12:21  อ่าน 325 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้คำถามกระตุ้นคิด
ชื่ออาจารย์ : ดร. เอกราช รักเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2564,13:07  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานนวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL)
ชื่ออาจารย์ : ดร. เอกราช รักเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,19:16  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reported Speech โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชื่ออาจารย์ : ดร. เอกราช รักเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,19:13  อ่าน 325 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสราวุธ ธรฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2563,11:54  อ่าน 477 ครั้ง
รายละเอียด..