โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตยชญ์ ย้อยญาติ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร อุ๋ยหมุน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวัลลิสา พลพิชัย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวภา ทวี
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชยาภรณ์ แซ่เจี๊ยะ
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริมา สวัสดี
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายทัศนะ สุวรรโณ
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร คงสมาน
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร คงอุปการ
ตำแหน่ง : โสตทัศนศึกษา
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวิชญ์ ทองวุ่น
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราวลัย สุดใจ
ตำแหน่ง : โสตทัศนศึกษา
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภัชญา ทองวุ้น
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจมาศ สุดใจ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ ชุมทอง
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรสริน ปานดี
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโศจิกาน ขันคำ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรัตน์ สิงห์คำ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลธิดา สำเภา
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเปรมวดี ดำศรี
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายสหรัตน์ บุญขำ
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเทพ
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิมล ปานปริเยศ
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรศักดิ์ สุขสงค์
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์นภัส ศรีอักษร
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพงษ์ สังข์ทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ เกิดกุล
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/5
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ โชคดี
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแสงรวี แก้วอำรัตน์
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิชญา ขุนทอง
ตำแหน่ง : สารสนเทศ
ระดับชั้น : ม.5/5