โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีป งามประดิษฐ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ สกุลพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม ศิริวรรณพร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยณรงค์ วิถีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย สารเทพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรเสิรญ ไชยยศ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา ออมสิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพา แซ่บ่าง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ อภัยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาวัชรา ปริสุทโธ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาศิริ ศิริจันโท
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ