โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสราวุธ ธรฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภาพร คงคช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางรัชนี สวนานนท์
ครู คศ.2

นางสาวเสาวณีย์ แก้วทองเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางระพีพรรณ ภู่หิรัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวฮาซานียะห์ หะยีดิง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ดร. เอกราช รักเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุภาวดี ชูนิล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเจนจิรา ริยาพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางวรรษมล เขียวสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5