โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสราวุธ ธรฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุภาพร คงคช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเสาวณีย์ แก้วทองเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางระพีพรรณ ภู่หิรัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฮาซานียะห์ หะยีดิง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ดร. เอกราช รักเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0876812731
อีเมล์ : ekkarajrakmuang@gmail.com

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเจนจิรา ริยาพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางวรรษมล เขียวสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวสุธาทิพย์ นาคน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวลัดดาวัลย์ เสือน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น