โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางทิพพา พาหะมาก
ครู คศ.3

นายสมหมาย สีเสียด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสมนึก สีเสียด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวันชัย พัฒน์มาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4