โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมหมาย สีเสียด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสมนึก สีเสียด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายวันชัย พัฒน์มาก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวณิชพัฒน์ สุขนาขา
ครูผู้ช่วย

นายธเนศ รักษา
ครู คศ.1