โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกมลทิพย์ ชูแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวอรทัย ชนะกาญจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวลัญจกร ทองเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภรณ์ทิพย์ พรหมมาตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางธัญทิพา อินทรกำเนิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายมวลชน ชูแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวรัชนี กลอนสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวปิยะมาศ ชูมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวบุญญานิษฐ์ สมณะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางปราริศรา แสงสุวรรณ
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์ ทองพิมล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสีน้ำ ณ รังษี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาววรารัตน์ คงนวน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น