โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ธุรการสำนักงาน

นางศิริลักษณ์ สร้อยหอม
ธุรการ

นางสาวสุรีพร เพชรสง
ธุรการ

นายชุษณะ วัชรมุสิก
พนักงานถ่ายเอกสาร