โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
นักการ คนขับรถ

นางกาญจนา อ่อนมาก
นักการ

นายพงษ์ศักดิ์ แซ่จั้ง
นักการ

นายธนิตพงษ์ สัมพันธ์
พนักงานขับรถ

นายเชวง ขำปาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายไทยรงค คงทอง

นายวิเชียร อุดมทองสกุล