โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิรวุฒิ ขวัญพรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายชิตพล ดวงสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายเหนือหล้า อินทรเจียว

นายธีรัตม์ สุขสะอาด
ครู คศ.2

นางสาวพัชรา สีหะราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายอนุชา ส่งแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น