โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิรวุฒิ ขวัญพรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐนนท์ สงชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายชิตพล ดวงสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายเหนือหล้า อินทรเจียว

นายธีรัตม์ สุขสะอาด
ครู คศ.1