โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางราตรี ชูส่งแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววรรณวนัช อินทมาตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายโกวิทย์ ธานีสอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางนฤมล เกิดช่วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายชัยยะ เอียดราช
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายศุภพล งามทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายเลอพงศ์ มณีฉาย
ครู คศ.1

นายเกียรติศักดิ์ สังข์เพชร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายจตุรพร ธนากัณฑ์