โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฐิติมา วุฒิจินดาศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกรรณิกา พุทธิสาวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางกรรณิกา พัฒนประดิษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวลภัสรดา เพ็ชรคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุณี หลีเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวณิชกุล ชุ่มแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายนพพร คงทอง
ครู คศ.1

นางสาวธิดารัตน์ หมื่นสุนทร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5