โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางฐิติมา วุฒิจินดาศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวจันทณาย์ บุญพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวลภัสรดา เพ็ชรคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวณิชกุล ชุ่มแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวธิดารัตน์ หมื่นสุนทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายวิษณุ ขวัญเพ็ชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวสุจิต บุญกิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายรอเชด ลิเก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายธรรมรัตน์ นิลพัฒ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอิศเรศน์ สุวรรณมณี
ครูผู้ช่วย