โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปัณณภัส ศิริยงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางธิดานิจ ศรีพรหม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวขนิษฐา บางเดือนกิจ
ครู คศ.2

นางเบ็ญจมาศ กระบิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวพัชรีย์ สว่างวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวศรีปัญญา ปรีชาชาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายธิรพงษ์ คงด้วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ว่าที่ร้อยตรีศักดา ไชยภาณุรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอัญมณี ศรีช่วย
ครูผู้ช่วย

นางภัณฑิรา พรหมแก้ว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4