โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัณณภัส ศิริยงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิน น้อยจีน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางธิดานิจ ศรีพรหม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวภิญญาพัชร์ ทวีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศรีปัญญา ปรีชาชาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสโรชา คชรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวขนิษฐา บางเดือนกิจ
ครู คศ.2

นางสาวกนิษฐา แซ่แจ้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางภัณฑิรา พรหมแก้ว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางเบ็ญจมาศ กระบิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0