โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
คณะผู้บริหาร

นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0905894125
อีเมล์ : anupong682@gmail.com

นางสุจิน น้อยจีน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0872834570
อีเมล์ : krusujin4570@gmail.com

นายกิตติพงษ์ กาญจน์สำเริง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0831928042
อีเมล์ : nkittikan@gmail.com

นางสาวรุ่งระวี เมฆไลย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0950193743
อีเมล์ : rungraweemeklai@gmail.com