โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งคุณครูทุกท่านให้เริ่มจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563

แจ้งคุณครูทุกท่านเพื่อทราบและปฏิบัติ

 1. ฝ่ายวิชาการแจ้งคุณครูทุกท่านให้เริ่มจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดดังนี้

          1.1 การจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นม.2และม. 3

                   ให้คุณครูใช้สื่อการเรียนการสอนของ DLTV  ซึ่งกำหนดการออกอากาศตามตารางที่ฝ่ายวิชาการแจ้งให้กับคุณครูและนักเรียนทราบแล้ว ส่วนวิชาที่ไม่มีการออกอากาศแต่เป็นรายวิชาที่อยู่ในโครงสร้างของหลักสูตรให้คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อที่คุณครูสร้างขึ้นเองช่วงเวลาในการจัดการเรียนการตามที่ระบุในตาราง (ที่พิมพ์ด้วยอักษรสีแดง)

          1.2 การจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นม. 5 และม.6

                   ในขณะนี้ตารางออกอากาศจาก สพฐ ยังไม่ได้กำหนดออกมา ให้คุณครูที่สอนในระดับ ม.ปลายทุกท่าน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่คุณครูสร้างขึ้นเองไปพลาง ๆ ก่อน จนกว่าตารางออกอากาศจะกำหนดมาฝ่ายวิชาการจะแจ้งให้คุณครูทราบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้คุณครูพิจารณาตามความเหมาะสม ส่วนจำนวนครั้งที่สอนในแต่ละสัปดาห์ให้ยึดตามโครงสร้างหลักสูตร เช่น วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 มี 2 คาบ/สัปดาห์ ก็ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน 2 ครั้ง / สัปดาห์

          1.3 การจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4

                   ในขณะนี้โรงเรียนกำลังดำเนินการเรื่องการรับนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 และจะกำหนดมอบตัวนักเรียนม.1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ม.4 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ในช่วงก่อนวันมอบตัวให้คุณครูที่สอนในระดับชั้นม.1 และม.4 ทดลองสร้างกลุ่มดึงนักเรียนม.1 และม.4 เข้ามาเรียน สำหรับเวลาที่ใช้เรียน ม.1 ให้ใช้ตารางตาม DLTV ซึ่งฝ่ายวิชาการได้เอาประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซด์ของโรงเรียนแล้ว ส่วน ม.4 ให้คุณครูใช้วิธีการตามความเหมาะสม ส่วนหลังจากนักเรียนมอบตัวเสร็จแล้วก็จะจัดการเรียนการสอนตามระบบเหมือน ม.2 3  5 และ 6

2. การรายงานผลการจัดการเรียนการสอน

          ให้คุณครูรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ดังนี้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,10:19   อ่าน 4145 ครั้ง