โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคลาย พุ่มน้อย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม โพธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2518-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยุทธ ศรีขจร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายจารึก พญาพนัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายมนุญ ดุษฎังค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย ทองสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต ฤทธิคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547-2556
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวนิตย นาคะสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติมา นาครพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช จู่ทิ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562-2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดำหริ จันทชูโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2564-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2565 - จนถึงปัจจุบัน