โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมศึกษาดูงานโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณคดี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อพัฒนาด้านการสอนวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,17:20   อ่าน 203 ครั้ง