โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Emis)

ะบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาน (SESA)