โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 
- หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์- ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน สำหรับห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้น ละ ๒ ห้องเรียน และแผนการเรียนทั่วไประดับชั้นละ ๕ ห้องเรียน ทุกห้องเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่สามารถสื่อสารได้สองภาษา
 
- หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
มีสองแผนการเรียนคือ แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน ๒ ห้องเรียนและแผนการเรียนศิลป์ทั่วไปจำนวน ๓ ห้องเรียน