โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
2. พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
5. ปลูกจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา
3. ผู้เรียนล้ำหน้าทางความคิด
4. ผู้เรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
5. ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
6. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นไทย
8. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีจิตอาสาสู่ชุมชน สามารถดำรงตนอย่างมีความสุข
9. ครูจัดกิจกรรมบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
10. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
11. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
12. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ค่านิยม/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ค่านิยม
รักความสะอาด รักสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์
โรงเรียนปลอดขยะ
 
อัตลักษณ์
ช่วยเก็บ ช่วยกวาด ให้โรงเรียนสะอาด