โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
          โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนบนวิถีพอเพียง เคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน

พันธกิจ (Mission)
          ด้านผู้เรียน
                   ๑)  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                   ๒)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
                   ๓)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีความเป็นไทย ยอมรับฟังความคิดเห็นอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายอย่างมีความสุข
                   ๔)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล และมีทักษะชีวิตตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
                   ๕)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
                   ๖)  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ
                    ๗)  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นพลโลกและมีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21
                    ๘)  ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
          ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    1)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทักษะ ประสบการณ์ตามมาตรฐาน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
                    2)  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
                    3)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
 
          ด้านบริหารจัดการ
                    1)  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                    2)  สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                    3)  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
                    4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
                    5)  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้