โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมมุ่งพัฒนาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ