โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
รูปช้างในบัวแปดกลีบ หมายถึง ผู้มีพลังแห่งปัญญา อาศัยหนทางแห่งอริยมรรคแปด