โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเคียนซา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี-ชุมพร ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านหห้วยหวายหนิม ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนจำนวน 36 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 1,295 คน มีครูจำนวน 66 คน โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมได้ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบในฝันเมื่อปี พ.ศ. 2549 และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เมื่อวันที่ 24, 27-28 มกราคม พ.ศ.2557 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา จาก สมศ. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในปี พ.ศ. 2558